Τοιχοποιία-Επιχρίσματα

Η τοιχοποιία σε όλη την επιφάνεια της κατασκευάζεται με τρισδιάστατο δομικό πλέγμα, 3Δ πάνελ, το οποίο αποτελείται από δύο παράλληλα μεταξύ-τους ηλεκτροσυγκολλητά πλέγματα, τα οποία περιέχουν στο εσωτερικό-τους, σε απόσταση από κάθε πλευρά, πλάκα αυτοσβηνόμενης διογκωμένης πολυστερίνης EPS80 και τα οποία συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με εσχάρα χαλύβδινων λαμών συγκολλημένων με χαλύβδινες ράβδους.

Γενικά τοποθετείται το απαιτούμενο πάχος διογκωμένης πολυστερίνης, εκείνο που απαιτεί η μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Στο βασικό πάνελ το πάχος της πολυστερίνης για τους εξωτερικούς τοίχους είναι 160 χιλ. και για τους εσωτερικούς 60 χιλ., έτσι το τελικό πάχος των εξωτερικών τοίχων είναι περίπου 250 χιλ. και των εσωτερικών 150 χιλ.

Οι επιφάνειες του χαλύβδινου φορέα ( πέλματα και κορμοί στύλων και δοκών) καλύπτονται με πλάκες αυτοσβηνόμενης διογκωμένης πολυστερίνης EPS150 και με ηλεκτροσυγκολλητά πλέγματα, εξασφαλίζοντας την θερμομόνωσή-τους και τον αποκλεισμό σε μεγάλο βαθμό θερμογεφυρών μεταξύ της τοιχοποιίας και του φέροντος οργανισμού.

Η συνεργασία τοίχων τρισδιάστατου δομικού πλέγματος και φερόντων στοιχείων (στύλων – δοκών) γίνεται με οπλισμό χαλύβδινων ράβδων και πλέγματος έτσι ώστε με την εκτόξευση του ισχυρού τσιμεντοκονιάματος που θα ακολουθήσει να δημιουργηθεί ενιαία κατασκευή υψηλής αντισεισμικής συμπεριφοράς.

Το πάνελ συμπληρώνεται με εκτόξευση ενισχυμένου τσιμεντοκονιάματος, συνολικού πάχους 40 – 45 χιλ. από την κάθε πλευρά, με προδιαγραφές που καλύπτουν τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και πυρασφάλειας τόσο των Ελληνικών αλλά και των διεθνών σχετικών κανονισμών.

Τα επιχρίσματα κατασκευάζονται με ειδικό τσιμεντοκονίαμα 400 kg τσιμέντου/ μ3, ίνες πολυπροπυλενίου και πλαστικοποιητή κονιάματος, με τελευταίο στάδιο λευκή, λεία επιφάνεια με μαρμαροκονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, το οποίο εξασφαλίζει πλήρη υδαταπωθητικότητα.

Εναλλακτικά τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του πάνελ του εξωτερικού τοίχου, αντί πλέγματος και εκτοξευμένου κονιάματος, εσχάρα ενισχυμένης ορθογωνικής κοίλης χαλύβδινης διατομής, πάνω στην οποία στηρίζεται διπλή στάνταρ γυψοσανίδα. Η παραπάνω εσχάρα συνδέεται με συγκολλημένες σε αυτήν χαλύβδινες οριζόντιες ράβδους με το πλέγμα της εξωτερικής πλευράς.

Μεταξύ των στοιχείων της εσωτερικής εσχάρας τοποθετείται πλάκα αυτοσβηνόμενης διογκωμένης πολυστερίνης EPS150, η οποία βελτιώνει την ήδη υψηλή θερμική αγωγιμότητα του τοίχου, εξασφαλίζει ιδανική επιφάνεια στήριξης των σωληνώσεων ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης και εξαφανίζει τον ¨κούφιο ήχο¨ που ακούμε όταν η γυψοσανίδα χτυπηθεί ελαφρά.

Ο εσωτερικός τοίχος κατασκευάζεται με διπλή γυψοσανίδα και από τις δύο πλευρές στηριζόμενη σε ορθοστάτες γυψοσανίδας 75 Χ 50 Χ 0.6 . Ανάμεσα στους ορθοστάτες τοποθετείται πλάκα αυτοσβηνόμενης διογκωμένης πολυστερίνης EPS80, πάχους 70 χιλ. Στους υγρούς χώρους, κουζίνα και λουτρά η δεύτερη προς το εσωτερικό-τους γυψοσανίδα είναι ανθυγρή. Το τελικό πάχος των εσωτερικών τοίχων είναι 125 χιλ.